Nieuws/Actualité

Appel d’offres pour analyse ciblée: Infrastructure de transport durable dans la région urbaine stratégique de l’Eurodelta (STISE)

Le résultat attendu de cette analyse ciblée est une nouvelle base de connaissances sur les flux de transport existants et potentiels au niveau de la région urbaine stratégique de l’Eurodelta. L’objectif est de promouvoir la coopération territoriale et transfrontalière entre les autorités régionales et urbaines dans une Europe neutre en carbone.

Budget : 270.000,00 EUR hors TVA.
Date limite de candidature : 22 juin 2020
Plus d’infos: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/sustainable-transport-infrastructure-strategic-urban-region-eurodelta

Het verzamelen van ervaringen en bewijsmateriaal met betrekking tot lokale en regionale reacties op COVID-19

ESPON spant zich in om goede praktijken, lokale/regionale initiatieven en territoriale beleidsreacties op COVID-19 te bundelen en met alle Europese regio’s te delen. De ESPON website biedt nu een lijst van meer dan 25 Europese en internationale organisaties en instellingen die ofwel bewijsmateriaal verzamelen bij hun leden, ofwel steun en advies verlenen aan lokale en regionale overheden bij het aanpakken van de gevolgen van de crisis. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Meer info: https://www.espon.eu/covid19

Open aanbesteding voor ESPON TIA Tool 2020-2022

De ESPON TIA (Territorial Impact Assessment) tool is een interactieve webapplicatie die beleidsmakers kan ondersteunen bij het vaststellen van potentiële territoriale effecten van nieuwe wetgeving en beleid. Het doel van deze oproep is een dienstverlener te contracteren die deze webtoepassing verder kan ontwikkelen en onderhouden. Bovendien moet deze activiteit ondersteuning bieden aan TIA-workshops en -opleidingen.

Budget: EUR 80.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 8 juni 2020
Meer info: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-tia-tool-2020-2022

Open aanbesteding voor gerichte analyse: Gerichte territoriale analyse van de ruimtelijke voortgang en geïntegreerde ontwikkelingsmogelijkheden van grote meren in Europa (LAKES)

De verwachte uitkomst van deze gerichte analyse is een wetenschappelijke basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van grote Europese meren. Dit gebeurt door de belangrijkste uitdagingen op te sporen en een beleidskader te ondersteunen dat kan bijdragen aan het territoriale concurrentievermogen van deze gebieden.

Budget: EUR 230.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 22 juni 2020
Meer info: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-lakes-targeted-territorial-analysis

Open aanbesteding voor gerichte analyse: De rol en toekomstperspectieven van cohesiebeleid in de planning van metropolitane gebieden en steden (METRO)

De verwachte uitkomst van deze gerichte analyse is een overzicht van de rol van cohesiebeleid in het proces van planning en uitvoering van metropolitaan beleid, waarbij rekening wordt gehouden met reeds opgedane ervaringen en praktijken en de territoriale impact ervan.

Budget: EUR 240.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 22 juni 2020
Meer info: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/role-and-future-perspectives-cohesion-policy-planning-metropolitan

Open aanbesteding voor gerichte analyse: Duurzame vervoersinfrastructuur in de strategische stedelijke regio Eurodelta (STISE)

De verwachte uitkomst van deze gerichte analyse is een nieuwe kennisbasis over bestaande en potentiële vervoersstromen op het niveau van de strategische stedelijke regio Eurodelta. Dit met het doel om de territoriale en grensoverschrijdende samenwerking tussen regionale en stedelijke autoriteiten in een koolstofneutraal Europa te bevorderen.

Budget: EUR 270.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 22 juni 2020
Meer info: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/sustainable-transport-infrastructure-strategic-urban-region-eurodelta

Le séminaire ESPON à Zadar, en Croatie, est annulé, mais ne vous inquiétez pas !

Il n’est pas surprenant que le GECT ESPON ait dû annuler le séminaire à Zadar les 27 et 28 mai. Étant donnée l’importance de ces séminaires pour le réseau de chercheurs, de décideurs politiques et d’autres parties prenantes, le GECT a décidé de le remplacer par la première édition d’un magazine en ligne. A partir de vidéos et d’articles, celui-ci présentera et discutera tous les contenus qui devaient être introduits à Zadar. Du temps sera également prévu pour des interactions sur le site web d’ESPON et les réseaux sociaux.

Le thème principal sera l’infrastructure verte et l’urbanisation durable, en soutien à la présidence croate dans le cadre d’une transition verte. Vous trouverez également des mises à jour sur les projets ESPON les plus récents et, bien sûr, des articles qui abordent la crise actuelle du COVID-19. Plus de détails seront bientôt disponibles sur le site web d’ESPON, mais veuillez noter la date du séminaire dans votre agenda, car c’est le jour où le magazine sera publié.

Het ESPON seminarie in Zadar, Kroatië, is afgelast, maar niet getreurd!

Het is geen verrassing dat de ESPON EGTS het seminarie in Zadar op 27 en 28 mei heeft moeten afgelasten. Gezien het belang van deze seminaries voor het netwerk van onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden, heeft de EGTS besloten het te vervangen door de eerste editie van een online magazine. Aan de hand van video’s en artikelen zal deze alsnog alle inhoud die in Zadar zou zijn geïntroduceerd, presenteren en bespreken. Daarnaast zal er ook tijd zijn voor interacties op de ESPON website en sociale media.

Het belangrijkste thema zal groene infrastructuur en duurzame verstedelijking zijn, ter ondersteuning van het Kroatische voorzitterschap in het kader van een groene transitie. Verder zal u erin terugvinden: updates over de meest recente ESPON-projecten en natuurlijk artikelen die proberen de huidige COVID-19-crisis aan te pakken. Meer details zullen binnenkort beschikbaar zijn op de ESPON website, maar schrijf de datum van het seminarie alvast in uw agenda, want dit is de dag waarop het magazine zal worden gepubliceerd.

Séminaire: Renforcer les infrastructures vertes pour le développement territorial

Le point de contact ESPON en Belgique (BECP) a organisé le 4 février 2020 à Namur un séminaire. Ce séminaire mettait en avant les résultats de l’étude (recherche appliquée) GRETA “Green infrastructure: Enhancing biodiversity and ecosystem services for territorial development”. Il a également permis de mettre en avant les enjeux liés aux infrastructures vertes dans les trois régions belges et d’entendre des communes wallonnes parler de leur gestion de cet enjeu.  Un rapport synthétique est disponible ici. Pour plus d’informations, les présentations des intervenants sont disponibles sur le site http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_colloques/seminaire-espon/index.php/site/programme

Seminarie: Versterking van groene infrastructuur voor territoriale ontwikkeling

Het Belgische ESPON-contactpunt (BECP) organiseerde op 4 februari 2020 een seminarie in Namen. Het seminarie belichtte de resultaten van het toegepast onderzoek GRETA “Green infrastructure: Enhancing biodiversity and ecosystem services for territorial development”. Het bood ook de gelegenheid om de uitdagingen in verband met groene infrastructuur in de drie Belgische gewesten te belichten en om de Waalse gemeenten hun beheer van groene infrastructuur te bezichtigen. Het samenvattend verslag kan u hier vinden. Voor meer informatie zijn de presentaties van de sprekers beschikbaar op de volgende link: http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_colloques/seminaire-espon/index.php/site/programme