Nieuws/Actualité

Uitnodiging voor Nederlandstalige ESPON workshop voor aftoetsing van de onderzoeksnoden en behoeften

Nood aan een onderzoek over een bepaald territoriaal thema, maar geen flauw idee waar te beginnen? Dan bent u hier aan het juiste adres!

ESPON produceert tal van onderzoeken met betrekking tot demografie, migratie, economische, sociaal-culturele en mobiliteits- en milieuaspecten en ontwikkelt instrumenten voor de bestuursorganen om hun regio te vergelijken met anderen of data op te vragen over deze domeinen. Als onderdeel hiervan, financiert ESPON zogenoemde ‘gerichte analyses’ (targeted analyses), waarbij gemeenten, regio’s of andere samenwerkingsverbanden in staat worden gesteld om specifiek onderzoek samen met hun collega’s elders in Europa (gratis) uit te voeren.

Nu het succesvolle ESPON2020 onderzoeksprogramma bijna op zijn einde komt, is de opmaak van een nieuw ESPON programma voor de periode 2020-2026 aan de orde. Als onderdeel daarvan organiseren het Belgische ESPON contactpunt en het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest een workshop waarin de behoeften en verlangens met betrekking tot een dergelijk programma waargenomen worden.

Graag tot dan!

Datum: 24 oktober 2019 van 9u30 tot 13u
Locatie: Graaf de Ferrarisgebouw 1G20, Koning Albert II Laan 20, 1000 Brussel
Voorlopig programma: https://lnkd.in/dPQu53p
Inschrijven: https://lnkd.in/dyrUvxn

Semaine européenne des régions et des villes 2019

Cette année, ESPON sera présent à la Semaine européenne des régions et des villes avec 13 événements. Nous tiendrons notamment un stand sur les données territoriales dans l’espace d’exposition. Au plaisir de vous y rencontrer !

Date : 8, 9 et 10 octobre 2019 
Emplacement : Bruxelles

Info et Inscription

Appel d’offre pour analyse ciblée : Évaluation des pratiques d’aménagement du territoire à l’aide de données numériques

L’objectif de ce projet est d’analyser et de comparer les données numériques de planification au Danemark, en Norvège et en Suisse, ainsi que la taille, l’organisation, le financement et l’utilisation actuelle et l’évolution potentiel des données numériques de planification. En outre, l’objectif est de fournir un contexte plus large en donnant une vue d’ensemble de la numérisation des données de planification dans 12 autres pays ESPON représentatifs.

Budget : 300 000,00 EUR hors TVA.
Date limite : 12 septembre 2019

Plus d’infos

Appel d’offre pour analyse ciblée : Dynamique spatiale et scénarios de développement territorial intégré pour l’espace fonctionnel de l’Europe centrale

L’objectif de ce projet est d’étudier la dynamique spatiale et les flux existants entre les régions d’Europe centrale et de donner un aperçu des opportunités, des forces et des obstacles principaux dans cet espace fonctionnel. L’accent est mis sur les structures de coopération transnationale, les mécanismes de gouvernance et les solutions spécifiques pour réduire les disparités économiques et sociales et promouvoir un développement territorial intégré. Le résultat escompté est la création d’instruments politiques pour le développement territorial intégré de l’aire fonctionnelle de l’Europe centrale.

Budget : 300 000,00 EUR hors TVA.
Date limite : 12 septembre 2019

Plus d’infos

Open aanbesteding voor gerichte analyse: Evaluatie van de ruimtelijke ordeningspraktijken met digitale planningsgegevens

Het doel van dit project bestaat uit een analyse en vergelijking van de digitalisering van de planningsgegevens in Denemarken, Noorwegen en Zwitserland, alsook de omvang, de organisatie, de financiering en het huidige en potentiële toekomstige gebruik van digitale planningsgegevens. Daarenboven beoogt het een bredere context te bieden door een overzicht te geven van de digitalisering van de planningsgegevens in 12 andere representatieve ESPON-landen.

Budget: EUR 300,000.00 exclusief btw.
Deadline: 12 september 2019

Meer info

Open aanbesteding voor gerichte analyse: Ruimtelijke dynamiek en geïntegreerde territoriale ontwikkelingsscenario’s voor het functionele gebied van Centraal-Europa

Het doel van dit project bestaat uit een onderzoek naar de ruimtelijke dynamiek en de bestaande stromen tussen regio’s in Centraal-Europa en een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheden, drijvende krachten en knelpunten in dat functionele gebied. De nadruk ligt op transnationale samenwerkingsstructuren, bestuursmechanismen en oplossingen op maat om economische en sociale ongelijkheden te verminderen en geïntegreerde territoriale ontwikkeling te bevorderen. Het beoogde resultaat bestaat uit beleidsinstrumenten voor de geïntegreerde territoriale ontwikkeling van het functionele gebied van Centraal-Europa.

Budget: EUR 300,000.00 exclusief btw.
Deadline: 12 september 2019

Meer info

Seminarie in Iași: De rol van functionele gebieden voor territoriale cohesie

Wat is de rol van functionele gebieden voor territoriale cohesie? Hoe kunnen gebieden in verval profiteren van beleidsvorming met behulp van functionele stedelijke gebieden? Hoe kan ontwikkeling in functionele gebieden worden gemeten? Dit seminarie zal proberen al deze vragen te beantwoorden en inzicht te bieden in de nieuwste ESPON-gegevens over territoriale cohesie.

Datum: 19 – 20 juni 2019
Deadline voor inschrijving: 9 juni 2019
Locatie: Iași, Roemenië

Meer info

Séminaire à Iaşi : le rôle des aires fonctionnelles dans la cohésion territoriale

Quel est le rôle des aires fonctionnelles dans la cohésion territoriale ? Comment les aires en déclin peuvent-elles tirer profit de l’élaboration de politiques utilisant des aires urbaines fonctionnelles ? Comment mesurer le développement dans les aires fonctionnelles ? Ce séminaire tentera de répondre à toutes ces questions et de fournir un aperçu des dernières données ESPON en lien avec la cohésion territoriale.

Date : 19 – 20 juin 2019
Date limite d’inscription : 9 juin 2019
Lieu : Iaşi, Roumanie

Plus d’infos

Open uitnodiging om voorstellen in te dienen voor gerichte analyses

ESPON doet een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen voor gerichte analyseprojecten voor stakeholders. Of u nu een nationale, regionale of lokale autoriteit bent, een grote stad of lokale plattelandsgemeenschap vertegenwoordigt, een beheersautoriteit of een territoriaal samenwerkingsorgaan, ESPON kan de experts selecteren en volledig financieren. Zij zullen de analytische onderzoeken uitvoeren en territoriaal bewijs leveren dat precies is afgestemd op wat u nodig heeft.

Deadline: 28 juni 2019

Meer info