Nieuws/Actualité

Evenement en roundtable Verstedelijking en Versnippering in Vlaanderen

Vind hier de presentaties van de sprekers terug!

(Français ci-dessous)

Locatie: Vlaams Administratief Centrum (VAC) Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Datum: vrijdag 26 november, 10:00 – 13:00

Verstedelijking, versnippering en behoud van open ruimte staan al enkele decennia op de agenda. Door recente ontwikkelingen, zoals de overstromingen, hittegolven, fijn stof maar ook het fileprobleem is deze thematiek echter actueler dan ooit.

Deze workshop schept de gelegenheid om over de gewestgrenzen heen te kijken en ervaringen, knelpunten en beleidsvoornemens uit te wisselen. Naast sprekers vanuit Brussel, Vlaanderen en Wallonië, zal onze regio ook in een Europees perspectief worden geplaatst

We kunnen u al een blik geven op enkele sprekers die komen presenteren!
De workshop zal van start gaan met een introductie door David Evers over het SUPER project, dat u zal meenemen in het Europese verhaal. SUPER is een studie in het kader van ESPON dat de meest recente data rond urbanisatie op Europese schaal analyseert. Het biedt de noodzakelijke nuance om dit fenomeen in België in de juiste context te plaatsen. Daarna volgt er een sessie waarbij de drie Belgische regio’s aan bod komen en hun perspectieven en visies tegenover elkaar plaatsen. Jean-Marie Halleux, economisch geograaf aan de ULiège en werkzaam bij de CPDT, zal ons inleiden in de stand van zaken omtrent verstedelijking in Wallonië. Ann de Cannière, werkzaam bij Perspective Brussels en Bouwmeester Maître Architecte, verschaft ons meer inzicht in de Brusselse context aan de hand van de Atlas.Brussels. Voor Vlaanderen zal Ann Pisman, professor ruimtelijke planning aan de UGent en onderzoekster bij de Vlaamse Gemeenschap, uitwijken over de impact en kost van stedelijke versnippering. De workshop zal afgesloten worden met een roundtable waarbij aanpakken en visies bij de drie regio’s vergeleken en in discussie gesteld worden. Meer info volgt binnenkort, maar noteer alvast de datum in uw agenda!


L’urbanisation, la fragmentation et la préservation des espaces ouverts sont à l’agenda depuis plusieurs décennies. Toutefois, les évolutions récentes, telles que les inondations, les vagues de chaleur, les particules fines et le problème des embouteillages, rendent cette question plus actuelle que jamais.

Cet événement est l’occasion de regarder au-delà des frontières régionales et d’échanger des expériences, des problèmes et des intentions politiques. En plus des intervenants de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie, la réflexion sera placée dans une perspective européenne.

Nous pouvons d’ores et déjà vous donner un aperçu des interventions au programme !
L’atelier débutera par une introduction de David Evers sur le projet SUPER, qui traitera du contexte européen. SUPER étant une étude d’ESPON qui analyse les dernières données sur l’urbanisation à l’échelle européenne. Il apportera ensuite les précisions nécessaires pour replacer ce phénomène dans le contexte belge. Elle sera suivie d’une session au cours de laquelle les trois régions belges exposeront leurs perspectives et visions contrastées. Jean-Marie Halleux, professeur de géographie à l’ULiège et chercheur à la CPDT, nous présentera l’état de l’urbanisation en Wallonie. Ann de Cannière, travaillant chez Perspective Brussels et Maître Architecte, nous donnera un aperçu du contexte bruxellois à l’aide de l’Atlas.Brussels. Pour la Flandre, Ann Pisman, professeur d’aménagement du territoire à l’UGent et chercheuse à la Communauté flamande, s’exprimera sur l’impact et le coût de la fragmentation urbaine. L’événement se terminera par une table ronde où les approches et les visions des trois régions seront comparées et discutées. De plus amples informations suivront sous peu, mais inscrivez dès à présent la date à votre agenda !

Lieu: Vlaams Administratief Centrum (VAC) Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 LeuvenDate: Vendredi 26 novembre, 10:00 – 13:00

Date: Vendredi 26 novembre, 10:00 – 13:00

Appel d’offres: Spillovers leveraging entrepreneurial development in Outermost Regions (SPLENDOUR)

Cet appel à propositions vise à mener des recherches empiriques sur la mesure  et les conditions dans lesquelles les transferts de connaissances en provenance d’Europe continentale expliquent l’esprit d’entreprise dans les régions périphériques. En outre, les effets de la spécialisation “intelligente” régionale sur l’esprit d’entreprise dans les régions périphériques seront étudiés. Ces connaissances seront ensuite utilisées pour formuler des recommandations politiques en matière entrepreneuriale à l’intention des décideurs politiques nationaux, régionaux et locaux des régions périphériques.

Budget : 150.000 EUR (hors TVA)
Date limite de candidature : 4 Mai 2021, 15:00 (Bruxelles)
Info et inscription : https://www.espon.eu/participate/

Open aanbesteding: Spillovers leveraging entrepreneurial development in Outermost Regions (SPLENDOUR)

Deze aanbesteding richt zich op het uitvoeren van empirisch onderzoek naar de mate waarin en de voorwaarden waaronder kennisspillovers uit continentaal Europa het ondernemerschap in de perifere regio’s verklaren. Daarnaast zal er worden gekeken naar wat de effecten zijn van regionale ‘slimme’ specialisatie op het ondernemerschap in de perifere regio’s. Met deze kennis zullen dan ondernemingsgerichte beleidsaanbevelingen geformuleerd worden voor nationale, regionale en lokale beleidsmakers in de perifere regio’s.

Budget: EUR 150 000 (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 4 mei 2021, 15:00 (Brussel)
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/

Appel d’offres : Services Publics Transfrontaliers 2.0 – CPS 2.0

L’objectif de cet appel d’offres ouvert est de s’engager plus avant dans la diffusion, le développement et l’analyse plus détaillée des connaissances acquises dans le cadre d’ESPON. Plus précisément, cet appel d’offres vise à utiliser les éléments compilés sur les services publics transfrontaliers dans le cadre de l’analyse ciblée (target analysis) d’ESPON finalisée en 2018.

Budget : 75.000 EUR (hors TVA)
Date limite de candidature : 26 avril 2021, 12:00
Info et inscription : https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/cross-border-public-services-20-%E2%80%93-cps-20

Open aanbesteding: Grensoverschrijdende Overheidsdiensten 2.0 – CPS 2.0

Het doel van deze open aanbesteding is om verder in te zetten op de verspreiding, ontwikkeling en verfijning van de opgedane ESPON-kennis. Specifiek richt deze aanbesteding zich op het meer doeltreffend in gebruik stellen van de gegevens die verzameld zijn in het kader van de reeds voltooide gerichte analyse (target analysis) van ESPON betreffende grensoverschrijdende openbare diensten (2018).

Budget: EUR 75 000 (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 26 april 2021, 12:00
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/cross-border-public-services-20-%E2%80%93-cps-20

Appel d’offres : ESPON Services de traduction 2021-2022

L’objectif de cet appel est de fournir des traductions de haute qualité des connaissances et des outils de diffusion d’ESPON, à partir de l’anglais. Des traductions peuvent être demandées dans l’une des 23 langues officielles de l’UE ainsi qu’en islandais et en norvégien. Cet appel d’offres est divisé en 25 lots de travail, un pour chaque langue, la langue source étant l’anglais.

Budget : 150 000 EUR (hors TVA)
Date limite de candidature : 24 mars 2021
Info et Inscription : https://www.espon.eu/translations

Open aanbesteding: ESPON Vertaaldiensten 2021-2022

Het doel van deze aanbesteding is te zorgen voor vertalingen van hoge kwaliteit van ESPON-bewijs en -outreach uit het Engels. Er kunnen vertalingen worden gevraagd in elk van de 23 officiële talen van de EU, alsook in het IJslands en het Noors. Deze aanbesteding is verdeeld in 25 werkpakketten, één voor elke taal, waarbij de brontaal steeds het Engels is.

Budget: EUR 150,000.00 (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 24 maart 2021
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/translations

Appel d’offres : ESPON 2020 data and maps updates II

L’objectif de cet appel d’offres est de collecter des données et des métadonnées, de construire des séries chronologiques et de compléter les données manquantes, de vérifier la qualité et d’intégrer les données dans la base de données ESPON 2020, ainsi que de réaliser de courtes analyses à partir de ces dernières. Il est également prévu de produire des cartes accompagnées de brèves interprétations et observations. L’appel d’offres distingue cinq lots de travail à cet effet, respectivement pour les projets ESPON EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big Data & Housing et CLIMATE.

Budget : 30 000, 30 000, 40 000, 75 000 et 50 000 euros respectivement (hors TVA)
Date limite de candidature : 30 mars 2021
Info et inscription : https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-2020-data-and-maps-updates-ii

Open aanbesteding: ESPON 2020 data and maps updates II

Het doel van deze aanbesteding is het verzamelen van gegevens en metadata, het opbouwen van tijdreeksen en het aanvullen van ontbrekende gegevens, het controleren van de kwaliteit en het integreren van de gegevens in de ESPON 2020-databank, alsook het uitvoeren van korte analyses op basis van de gegevens en het produceren van kaarten samen met korte interpretaties en observaties. De aanbesteding onderscheidt hiervoor vijf werkpakketten, respectievelijk voor de ESPON projecten EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big Data & Housing en CLIMATE.

Budget: respectievelijk EUR 30.000, 30.000, 40.000, 75.000 en 50.000 (excl. BTW) Deadline voor indiening: 30 maart 2021
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-2020-data-and-maps-updates-ii

Appel d’offres : Territorial impacts of Covid-19 and policy answers in European regions and cities

L’objectif de cet appel d’offres est d’actualiser la méthodologie développée et les informations territoriales recueillies dans l’étude de recherche appliquée récemment finalisée, intitulée “Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in European regions and cities”. Les informations seront encore approfondies en incluant dans l’analyse l’impact social des mesures de contrôle locales ou régionales. Ainsi, l’étude fournira des données et des recommandations sur la manière dont les villes et les régions (fonctionnelles) européennes peuvent non seulement gérer les effets à moyen et long terme de la pandémie mais aussi les utiliser pour devenir plus résistantes et plus inclusives.

Budget : 350 000 euros hors TVA
Date limite de candidature : 9 mars 2021
Plus d’infos et inscription : https://www.espon.eu/territorial-impacts-covid-19-and-policy-answers-european-regions-and-cities