Gerichte Analyses

In het kader van de specifieke doelstelling 2 van het ESPON 2020-samenwerkings-programma, “Verbeterde kennisoverdracht en gebruik van analytische gebruikersondersteuning”, zijn gerichte analyses krachtige middelen om kennis over te dragen, ervaringen te delen en het gebruik van Europees territoriale data te vergemakkelijken.

  • Gerichte Analyses zijn bedoeld om beleidsmakers en praktijkmensen te ondersteunen in hun toekomstige beleidsontwikkeling door het verstrekken van Europese territoriale data.
  • Gerichte Analyses zijn gebaseerd op de vragen en behoeften van de betrokken stakeholders. De analyses zelf worden uitgevoerd door hooggekwalificeerde experts na een EU-breed inkoopproces.

Hoe werkt het?

Belanghebbenden (beleidsbetrokken entiteiten, dus geen universiteiten, bedrijven of experts) stellen praktische ideeën voor relevante analyses voor aan de ESPON-EGTS. Twee maal per jaar evalueert de EGTC alle voorstellen. Na een positieve selectie van een voorstel van een belanghebbende, zal de ESPON-EGTC gerichte analyses uitvoeren door middel van de aanbesteding van externe expertise via een open aanbestedingsprocedure voor de gehele EU.

Wat zijn de voordelen?

Gerichte Analyses zijn krachtige middelen om kennis over te dragen, ervaringen te delen en het gebruik van Europese territoriale data voortkomend uit plaatsgebonden beleidsontwikkelingsprocessen te vergemakkelijken.

Hoe aanvragen?

Stakeholdervoorstellen voor ESPON Gerichte Analyses kunnen op elk moment worden ingediend. De ESPON-EGTC evalueert twee keer per jaar alle voorstellen van belanghebbenden die op bepaalde sluitingsdata worden ontvangen.

Gerichte Analyses onder ESPON2020

• Regionale strategie, ReSSI – Regionale strategieën voor duurzame en inclusieve territoriale ontwikkeling – Regionale wisselwerking en EU-dialoog
• Territoriale samenwerkingsgebieden, ACTAREA – Denken en plannen in gebieden van territoriale samenwerking
• Metropolitan areas, SPIMA – Ruimtelijke dynamiek en strategische planning in grootstedelijke gebieden
• Beschermde gebieden, LinkPas – Verbinden van netwerken van beschermde gebieden met territoriale ontwikkeling
• Migratiestromen, territoriale en stedelijke potenties verbonden met migratie en vluchtelingenstromen
• Macro-regionale ruimtelijke planning, BT2050 – Territoriale scenario’s voor het Oostzeegebied
• Gemeenschappelijke ruimtelijke perspectieven voor de Alpenruimte, Alpen 2050 – Op weg naar een gemeenschappelijke visie
• Grensoverschrijdende openbare diensten, CPS
• Future Digital Health in de EU, eHealth
• Cultureel erfgoed, CH – Materieel cultureel erfgoed als een strategische bron voor territoriale ontwikkeling; in kaart brengen van de effecten via een reeks gemeenschappelijke Europese sociaaleconomische indicatoren
• Maritieme ruimtelijke planning, MSP LSI – Maritieme ruimtelijke ordening en land-zee interacties
• Urban-Rural, URRUC – Verbetering van de connectiviteit tussen stad en platteland in niet-stedelijke regio’s
• Territoriale effectbeoordeling, TIA CBC – Territoriale effectbeoordeling voor grensoverschrijdende samenwerking
• TEVI – Territoriaal bewijs ter ondersteuning van programma’s voor Europese territoriale samenwerking
• Potentieel van big data voor de ontwikkeling van geïntegreerd territoriaal beleid in de Europese groeicorridors (BIG DATA)

Gerichte analyses onder 2013