Evenement en roundtable Verstedelijking en Versnippering in Vlaanderen

Vind hier de presentaties van de sprekers terug!

(Français ci-dessous)

Locatie: Vlaams Administratief Centrum (VAC) Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Datum: vrijdag 26 november, 10:00 – 13:00

Verstedelijking, versnippering en behoud van open ruimte staan al enkele decennia op de agenda. Door recente ontwikkelingen, zoals de overstromingen, hittegolven, fijn stof maar ook het fileprobleem is deze thematiek echter actueler dan ooit.

Deze workshop schept de gelegenheid om over de gewestgrenzen heen te kijken en ervaringen, knelpunten en beleidsvoornemens uit te wisselen. Naast sprekers vanuit Brussel, Vlaanderen en Wallonië, zal onze regio ook in een Europees perspectief worden geplaatst

We kunnen u al een blik geven op enkele sprekers die komen presenteren!
De workshop zal van start gaan met een introductie door David Evers over het SUPER project, dat u zal meenemen in het Europese verhaal. SUPER is een studie in het kader van ESPON dat de meest recente data rond urbanisatie op Europese schaal analyseert. Het biedt de noodzakelijke nuance om dit fenomeen in België in de juiste context te plaatsen. Daarna volgt er een sessie waarbij de drie Belgische regio’s aan bod komen en hun perspectieven en visies tegenover elkaar plaatsen. Jean-Marie Halleux, economisch geograaf aan de ULiège en werkzaam bij de CPDT, zal ons inleiden in de stand van zaken omtrent verstedelijking in Wallonië. Ann de Cannière, werkzaam bij Perspective Brussels en Bouwmeester Maître Architecte, verschaft ons meer inzicht in de Brusselse context aan de hand van de Atlas.Brussels. Voor Vlaanderen zal Ann Pisman, professor ruimtelijke planning aan de UGent en onderzoekster bij de Vlaamse Gemeenschap, uitwijken over de impact en kost van stedelijke versnippering. De workshop zal afgesloten worden met een roundtable waarbij aanpakken en visies bij de drie regio’s vergeleken en in discussie gesteld worden. Meer info volgt binnenkort, maar noteer alvast de datum in uw agenda!


L’urbanisation, la fragmentation et la préservation des espaces ouverts sont à l’agenda depuis plusieurs décennies. Toutefois, les évolutions récentes, telles que les inondations, les vagues de chaleur, les particules fines et le problème des embouteillages, rendent cette question plus actuelle que jamais.

Cet événement est l’occasion de regarder au-delà des frontières régionales et d’échanger des expériences, des problèmes et des intentions politiques. En plus des intervenants de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie, la réflexion sera placée dans une perspective européenne.

Nous pouvons d’ores et déjà vous donner un aperçu des interventions au programme !
L’atelier débutera par une introduction de David Evers sur le projet SUPER, qui traitera du contexte européen. SUPER étant une étude d’ESPON qui analyse les dernières données sur l’urbanisation à l’échelle européenne. Il apportera ensuite les précisions nécessaires pour replacer ce phénomène dans le contexte belge. Elle sera suivie d’une session au cours de laquelle les trois régions belges exposeront leurs perspectives et visions contrastées. Jean-Marie Halleux, professeur de géographie à l’ULiège et chercheur à la CPDT, nous présentera l’état de l’urbanisation en Wallonie. Ann de Cannière, travaillant chez Perspective Brussels et Maître Architecte, nous donnera un aperçu du contexte bruxellois à l’aide de l’Atlas.Brussels. Pour la Flandre, Ann Pisman, professeur d’aménagement du territoire à l’UGent et chercheuse à la Communauté flamande, s’exprimera sur l’impact et le coût de la fragmentation urbaine. L’événement se terminera par une table ronde où les approches et les visions des trois régions seront comparées et discutées. De plus amples informations suivront sous peu, mais inscrivez dès à présent la date à votre agenda !

Lieu: Vlaams Administratief Centrum (VAC) Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 LeuvenDate: Vendredi 26 novembre, 10:00 – 13:00

Date: Vendredi 26 novembre, 10:00 – 13:00

Open aanbesteding: Spillovers leveraging entrepreneurial development in Outermost Regions (SPLENDOUR)

Deze aanbesteding richt zich op het uitvoeren van empirisch onderzoek naar de mate waarin en de voorwaarden waaronder kennisspillovers uit continentaal Europa het ondernemerschap in de perifere regio’s verklaren. Daarnaast zal er worden gekeken naar wat de effecten zijn van regionale ‘slimme’ specialisatie op het ondernemerschap in de perifere regio’s. Met deze kennis zullen dan ondernemingsgerichte beleidsaanbevelingen geformuleerd worden voor nationale, regionale en lokale beleidsmakers in de perifere regio’s.

Budget: EUR 150 000 (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 4 mei 2021, 15:00 (Brussel)
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/

Open aanbesteding: ESPON Vertaaldiensten 2021-2022

Het doel van deze aanbesteding is te zorgen voor vertalingen van hoge kwaliteit van ESPON-bewijs en -outreach uit het Engels. Er kunnen vertalingen worden gevraagd in elk van de 23 officiële talen van de EU, alsook in het IJslands en het Noors. Deze aanbesteding is verdeeld in 25 werkpakketten, één voor elke taal, waarbij de brontaal steeds het Engels is.

Budget: EUR 150,000.00 (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 24 maart 2021
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/translations

Open aanbesteding: ESPON 2020 data and maps updates II

Het doel van deze aanbesteding is het verzamelen van gegevens en metadata, het opbouwen van tijdreeksen en het aanvullen van ontbrekende gegevens, het controleren van de kwaliteit en het integreren van de gegevens in de ESPON 2020-databank, alsook het uitvoeren van korte analyses op basis van de gegevens en het produceren van kaarten samen met korte interpretaties en observaties. De aanbesteding onderscheidt hiervoor vijf werkpakketten, respectievelijk voor de ESPON projecten EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big Data & Housing en CLIMATE.

Budget: respectievelijk EUR 30.000, 30.000, 40.000, 75.000 en 50.000 (excl. BTW) Deadline voor indiening: 30 maart 2021
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-2020-data-and-maps-updates-ii

Open aanbesteding: Territorial impacts of Covid-19 and policy answers in European regions and cities

Het doel van deze aanbesteding is een actualisering van de methodologie die is ontwikkeld en het territoriale bewijsmateriaal dat is verzameld in het kader van het onlangs voltooid toegepast onderzoek “Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in European regions and cities”. Het bewijsmateriaal zal verder worden uitgediept door in de analyse ook rekening te houden met de sociale gevolgen van lokale of regionale beheersingsmaatregelen. Op die manier zal deze studie gegevens en aanbevelingen opleveren over hoe Europese steden en (functionele) regio’s niet alleen de middellange- en langetermijneffecten van de pandemie kunnen beheersen, maar deze ook kunnen benutten om veerkrachtiger en inclusiever te worden.

Budget: 350,000.00 EUR (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 9 maart 2021
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/territorial-impacts-covid-19-and-policy-answers-european-regions-and-cities

Het Nederlandstalige synthese-rapport van het toegepast onderzoek T4 – ‘Territorial Trends in Technological Transformations’ is beschikbaar!

De huidige revolutie naar 4.0-technologieën is een cumulatief resultaat van de interactie tussen specifieke technologiegebieden (automatisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie) die de weg openen naar een sociaal-economische transformatie. Een uitgebreid en systematisch beeld van de technologische transformatie en van de verweven regionale/sectorale/technologische effecten ervan, ontbreekt echter nog. Hoofddoel van dit project is om deze kloof te dichten en dieper in te gaan op zowel het begrip technologische transformatie als de sociaal-economische gevolgen ervan.

Klik hier voor het rapport: https://esponbelgie.files.wordpress.com/2021/01/nl_syntheticreport_t4-1.pdf
U kan de synthetische rapporten ook op onze website terugvinden: https://espon.be/synthetische-rapporten/

Voorafgaand marktonderzoek: ESPON-portaal – interactieve kaarten en dashboards

De ESPON EGTC is van plan een nieuwe portaalsite te ontwikkelen die alle bestaande ESPON-tools integreert in één toegangspunt. De nieuwe portaalsite zal worden opgebouwd rond een nieuwe en innovatieve cartografische interface die wordt ondersteund door interactieve dashboards die de kennisbasis van ESPON laten zien. Echter voordat de ESPON EGTC de aanbesteding lanceert, zou ze graag van u weten hoe de portaalsite er moet gaan uitzien. Ze nodigt u dan ook uit om de bevraging via onderstaande link in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/preliminary-market-consultation-espon-portal-interactive-mapping

Het online ESPON seminarie over Belgische regio’s geconfronteerd met COVID-19 was een groot succes!

Op dit online seminarie werden de eerste, voorlopige resultaten van het ESPON-onderzoek ‘Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in European regions and cities’ voorgesteld, dat inzicht verschaft in de geografische spreiding en de dynamiek van het virus in Europese regio’s en de manier waarop sociale processen en ruimtelijke factoren (bevolkingsdichtheid, mobiliteit, demografie, …) de verspreiding van het virus hebben belemmerd of versterkt. Verder waren er ook Belgische stakeholders aanwezig om de impact en beleidsrespons op regionaal en lokaal niveau in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in een Europees perspectief te plaatsen.

Kon u er zelf niet bij zijn? Geen nood! De opname kan u via deze link bekijken: https://esponbelgie.files.wordpress.com/2020/12/belgian-territories-facing-covid-19.-spatial-challenges-from-a-european-regional-and-local-perspective..mp4

Welkom bij de ESPON SDG benchmarking tool online workshop op 8 december!

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een holistisch concept en een benchmarking-instrument dat zich heeft verspreid over vele strategische gebieden om ontwikkeling en groei te bevorderen.

De ESPON SDG benchmarking tool stelt nationale en regionale overheden in staat om hun vooruitgang in de richting van de SDG’s te beoordelen en hun afstand tot de doelstellingen te benchmarken.

Dit evenement van een halve dag zal de webapplicatie van de ESPON SDG-tool introduceren en interactief testen met nationale, regionale en lokale beleidsmakers, deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling en andere belanghebbenden. Graag tot dan!

Link: https://www.espon.eu/espon-sdg-benchmarking-tool-online-workshop