Home

Welkom op de website van het Belgisch ESPON-contactpunt (BECP). Het BECP is een nationale instelling die werd aangewezen door de lidstaten en partnerstaten die betrokken zijn bij het samenwerkingsprogramma ESPON 2020, het Europees programma gericht op het bevorderen van een Europese territoriale dimensie in ontwikkeling en samenwerking door gegevens, kennisoverdracht en beleidsleren aan te bieden aan overheden en andere beleidsactoren op alle niveaus in Europa. Ga verder in het Nederlands.

Op 4 februari 2020 organiseren we een seminarie over groenblauwe netwerken in Namen. We bekijken hoe de drie Belgische regio’s met het thema omgaan en gaan verder in op enkele Waalse voorbeelden. Er wordt een tolk FR/ENG voorzien! Meer info en inschrijven: lnkd.in/g5srSWm

Bienvenue sur le site internet du Point de Contact ESPON Belgique (BECP). La BECP est une institution nationale désignée par les États membres et les États partenaires participant au programme de coopération ESPON 2020, le programme européen visant à promouvoir une dimension territoriale européenne dans le développement et la coopération en fournissant aux gouvernements des données, un transfert de connaissances et un apprentissage politique aux gouvernements locales et autres acteurs politiques à tous les niveaux en Europe. Continuez en Français.

Le 4 février 2020, nous organiserons un séminaire sur les réseaux vert-bleu à Namur. Nous examinerons comment les trois régions belges abordent ce thème et nous développerons quelques exemples wallons. Un interprète FR/ENG sera fourni ! Plus d’infos et inscription : https://lnkd.in/g5srSWm