Home

Welkom op de website van het Belgisch ESPON-contactpunt (BECP). Het BECP is een nationale instelling die werd aangewezen door de lidstaten en partnerstaten die betrokken zijn bij het samenwerkingsprogramma ESPON 2020, het Europees programma gericht op het bevorderen van een Europese territoriale dimensie in ontwikkeling en samenwerking door gegevens, kennisoverdracht en beleidsleren aan te bieden aan overheden en andere beleidsactoren op alle niveaus in Europa. Ga verder in het Nederlands.

Bienvenue sur le site internet du Point de Contact ESPON Belgique (BECP). La BECP est une institution nationale désignée par les États membres et les États partenaires participant au programme de coopération ESPON 2020, le programme européen visant à promouvoir une dimension territoriale européenne dans le développement et la coopération en fournissant aux gouvernements des données, un transfert de connaissances et un apprentissage politique aux gouvernements locales et autres acteurs politiques à tous les niveaux en Europe. Continuez en Français.

ESPON-METRO project: Online seminar March 10

Op 10 maart vond een online seminarie plaats waarbij de resultaten van de Brusselse casestudie in de ESPON-METRO project werden besproken en bediscussieerd met Belgische stakeholders. Lees hier de resultaten van de Brusselse casestudie en het online seminarie (NL)!

Le 10 mars, un séminaire en ligne a été organisé pour discuter et débattre des résultats de l’étude de cas de Bruxelles dans le project ESPON-METRO avec les parties prenantes belges. Lisez ici les résultats de l’étude de cas de Bruxelles et du séminaire en ligne (FR)!

On 10 March, an online seminar was held to discuss and debate the results of the Brussels case study in the ESPON-METRO project with Belgian stakeholders. Read the results of the Brussels case study and the online seminar here (ENG)!